oben
 

tyska

svenska
 
start
offert
kompetens
ämnen
kontakt
länkar
 
 
 

 

 

Allmänna affärsvillkor

Giltighet

Tysktolk.eu / Regina Gorgs, Peter-Lauten-Straße 120, D 47803 Krefeld (i följande villkor betecknad med ”Tysktolk”) genomförar sina uppdrag på underlag av följande allmänna affärsvillkor som ska tolkas efter den tyska versionen och efter tysk lag.
För alla typer av affärsförbindelser mellan Tysktolk och kunden gäller dessa affärsvillkor i den aktuellt föreliggande versionen. De gäller för samtliga avtal per e-post eller brev mellan kunden och Tysktolk och kunden accepterar de genom beställningen. Kunden får ladda ner texten till sin dator och / eller skriva ut den.
Avvikande villkor eller kundens egna allmänna affärsvillkor är inte giltiga, under förutsättning att inte annat överenskommits skriftligen.
Om någon del av dessa affärsvillkor har upphävts eller av annan anledning ej är giltig, påverkar detta inte giltigheten för affärsvillkorens resterande delar.

Kund

Tysktolk levererar språktjänster till privatpersoner, företag och organisationer. Tysktolk har endast ett rättsförhållande med sin direkta kund, oavsett om denna kund i sin tur agerar som mellanhand för någon tredje part.

Offert, order och kontrakt

Så snart som kunden skickar Tysktolk den fullständiga texten och all övrig information som anses behövas för uppdragets färdigställande, så lämnar Tysktolk en kostnadsfri offert. Det offererade priset gäller i 30 dagar från offertdatum. Om avräkningen sker per arbetstimme kan bara ett bindande pris per timme anges. Den slutgiltiga leveranstiden framgår av Tysktolks orderbekräftelse.
Kunden ska bekräfta offerten skriftligen. Om Tysktolk har lämnat en skriftlig offert uppkommer ett bindande avtalsförhållande vid ankomsten av kundensorder. Om ingen offert har lämnats uppkommer avtalsförhållandet först efter att Tysktolk har lämnat orderbekräftelse. Den slutgiltiga leveranstiden framgår av Tysktolks orderbekräftelse.

Priser

Offert lämnas inte förän Tysktolk har tagit del av hela textförlagan. Om inte Tysktolk har sett hela textförlagan kan endast en uppskattning av pris och leveranstid lämnas. Tysktolks priser beräknas efter textmängd i ord eller per arbetstimme. Priset påverkas av textslaget, ämnesområdet och textens svårighetsgrad, vid korrekturläsning och språkgranskning även av textens kvalitet. Vid svårläsliga texter, handstilar, fax-dokument och kopior kan ett pristillägg bli aktuellt. Om det visar sig nödvändigt med kostnader för specialåtgärder så ska kundens tillstånd desförinnan inhämtas. Telefon-/fax-/frakt-/resekostnader eller dylikt faktureras till självkostnadspris.

Textförlag

Kunden ställer texten till förfogande som ska bearbetas och därutöver all information som behövs till en fackmässig översättning eller textbearbetning. Om en viss terminologi av andra texter ska bibehållas, måste referenstexter skickas med. I den mån inga anvisningar eller underlag medföljer översättas facktermer i allmänt vedertagna ordalag.

Leverans

Leveranstiden framgår av Tysktolks orderbekräftelse. Det skall bara vara bindande om översättaren har sett allt material som ska översättas och all övrig information som anses behövas för uppdragets färdigställande. Ändringar i förlagan som görs av beställaren efter beställningen behandlas som ny text. Leveransdatumet får flyttas till följd av ändringar och tillägg. Debitering för arbete med den nya texten tillkommer. Den slutgiltiga översättningen levereras som datafil utan speciell layout i Word-för-Windows-kompatibelt format. Filen skickas per e-post eller på CD-Rom per post.

Betalning

Eftersom vid momsbeskattningen anses verksamheten bli bedriven i liten skala, är Tysktolk befriade från moms. Betalning sker mot faktura, vanligtvis 21 dagar efter leverans utan avdrag. Efter förfallodagen debiteras 15 % dröjsmålsränta, 6 Euro påminnelseavgift. Vid större uppdrag och uppdrag som löper över en längre tidsperiod kan Tysktolk begära förskottsbetalning eller delbetalningar enligt överenskommelse som träffas med beställaren. Om delbetalningarna uteblir kan Tysktolk inställa textens bearbetning.
Vid avbeställning av uppdrag har Tysktolk rätten att fakturera kunden för alla uppkomna kostnader.

Reklamationer och ansvarsbegränsning

Tysktolk förser sina kunder med tjänster som håller rätt kvalitetsnivå. Eventuella klagomål angående det färdigöversatta materialets kvalitet måste vara Tysktolk tillhanda inom rimlig tid efter  faktureringsdatum, men inte senare än den på fakturan angivna förfallodagen för det aktuella uppdraget. Därefter anses texten vara godkänd.
Tysktolk frånsäger sig allt ansvar för flertydigheter, fel i publicerat material som inte tillställts Tysktolk för korrekturläsning eller som beror på ändringar som egenmäktigt har gjorts av uppdragsgivaren efter korrekturläsningen och som inte har godkänts av översättaren, liksom för tryckfel.
Om kunden inom den fastställda tidsfristen reklamerar någon objektivt konstaterbar, icke obetydlig brist, måste denna brist beskrivas skriftligen och så noga som möjligt.
I förekommande fall ska Tysktolk ges tillfälle att korrigera fel i sin översättning där så behövs. Efter en godtagbar reklamation kommer Tysktolk att så snart som möjligt kostnadsfritt leverera en korrigerad version.
Tysktolk är inte skyldig att ersätta kunden för indirekta skador som uppstår på grund av brister eller
leveransförseningar.
Tysktolk ikläder sig endast ansvar för uppkomna skador om dessa beror på uppsåt eller grovt vårdslöshet.
Ersättningsskyldigheten för direkt skada överstiger aldrig fakturabeloppet.
Ansvar vid  skadeståndskrav från tredje part är utttryckligen uteslutat.
Om den reklamerade bristen har orsakats av felaktigheter i källtexten respektive i av kunden tillhandahållet referensmaterial eller av kundens anvisningar, kan den inte åtgärdas kostnadsfritt. Tysktolk frånsäger sig ansvar för sådana fel.
Även vid reklamation är kunden skyldig att betala Tysktolks faktura i tid. Vid en eventuellt
överenskommen prisreduktion återbetalar Tysktolk motsvarande belopp till kunden.

Upphovsrätt och äganderättsförbehåll

Kunden åtar sig att försvara och hålla Tysktolk skadelös för den händelse krav uppstår genom  överträdelse av upphovs- och/eller översättningsrätt e.dyl., såväl som från alla rättegånger utlösas av originalets innhåll.
Tysktolk behåller äganderätten till översättningen tills full betalning erlagts. Innan dess har kunden inte någon rätt att nyttja texten. Tysktolk förbehåller sig upphovsrätt.

Dataskydd och tillvaratagande

Tysktolk försäkrar att kundens personuppgifter och andra data kommer att behandlas konfidentiellt och nyttjas bara enligt bestämmelserna om dataskydd. Genom att skicka ordern förklarar kunden att han accepterar att sina uppgifter och informationer bearbetas och nyttjas för inget  annat ändamål än att åstadkomma uppdraget och faktueringen. Förmedling till tredje part som har inget att göra med uppdraget uteslutas.
Om inte annat avtalats vid beställningstillfället återlämnas inte uppdragsgivarens textunderlag, utan arkiveras tillsammans med den färdigt bearbetad texten eller förstörs av Tysktolk efter eget gottfinnande.

Domstol, uppfyllelseort, tillämplig lag

För avtalsförhållandet mellan Tysktolk och kunden gäller uteslutande tysk lag. Uppfyllelseort och domstol för tvister som inte kan göras upp i godo är Krefeld i Tyskland.

Krefeld, Dezember 2007